Arge Destekleri
Hibe Analiz Danışmanlık

Arge Destekleri

KOSGEB

AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI


AR-GE ve İnovasyon Destek programının amacı,

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programından araştırma- geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan İşletmeler veya girişimciler yararlanabilir.

Bu Program ile, İşletmelerin veya girişimcilerin;

 • Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi,
 • Mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Girişimcilerin ve KOBİ niteliğinde işletmelerin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yaptıkları projeleri,

 • Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
 • Projenin AR-GE/inovasyon yönü
 • Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği
 • Projenin sağlayacağı katma değer
 • Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.
 • OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları dikkate alınarak Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından değerlendirilir.

 

Destek Unsurları

AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

DESTEK SÜRESİ

MAX. 24 ay

   

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

İşçilik Desteği

 

İşçiliklerden bedel alınmaz

-

Kira Desteği

Teknopark İçi

30.000

75%

Teknopark Dışı

24.000

 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammedde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri

 

150.000

75%

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammedde,
Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri

Geri Ödemeli

300.000

75%

Personel Gideri Desteği

 

150.000

75%

Başlangıç Sermayesi Desteği

Geri Ödemesiz

20.000

100%

Personel Gideri Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75%

Eğitim Desteği

10.000

 

Sinai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

 

Proje Tanıtım Desteği

5.000

 

Yurtiçi-Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirlik
Ziyareti Desteği

15.000

 

Test, Analiz, Bilgilendirme Desteği

25.000

 

 

KOSGEB

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI


Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında;

 • Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması,
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması,
 • Ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

Endüstriyel Uygulama Programına;

 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış İşletmeler veya Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

Destek Unsurları


ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

DESTEK SÜRESİ

MAX. 18 ay

 

DESTEK UNSURU

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

Kira Desteği

18.000

75%

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi
Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi
Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75%

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

 

KOSGEB

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı


KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının amacı;

 • İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına;

KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen alanlarda yatırım projelerini sunarak başvurabilir.

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış ürün sahibi işletmeler veya fikri sınai mülkiyet haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

 

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen

 • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,
 • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Destek Unsurları 


KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

DESTEK SÜRESİ

MAX. 36 ay

 

DESTEK UNSURU

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

Düşük Teknolojili-Orta Düşük Teknolojili

Orta Yüksek Teknoloji-Orta Düşük Teknoloji

Makine-Teçhizat Desteği

500.000

5.000.000

100% (%60 Geri Ödemesiz + %40 Geri Ödemeli)

Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği

500.000

5.000.000

%60 Geri Ödemesiz

Yazılım Giderleri Desteği

500.000

5.000.000

%60 Geri Ödemesiz

Personel Gideri Desteği

500.000

5.000.000

%60 Geri Ödemesiz

Eğitim ve Danışmanlık Desteği

500.000

5.000.000

%60 Geri Ödemesiz

Tanıtım ve Pazarlama Giderleri Desteği

500.000

5.000.000

%60 Geri Ödemesiz

 

KOSGEB

Stratejik Ürün Destek Programı


Stratejik Ürün Destek Programının amacı;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Stratejik Ürün Destek Programına;

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin, Başkanlık tarafından belirlenen sektörlerdeki stratejik ürünleri üretmek üzere proje başvurusu yapmaları esastır.

 

STRATEJİK ÜRÜN DESTEĞİ

DESTEK SÜRESİ

MAX. 36 ay

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL

Destek Unsuru

 

Makine-Teçhizat Desteği

%70 Geri Ödemesiz + %30 Geri Ödemeli

Yazılım Giderleri Desteği

Geri Ödemesiz %70

Personel Gideri Desteği

Geri Ödemesiz %70

Bilgi Transferi Desteği

Geri Ödemesiz %70

Test-Analiz, Kalibraston ve Referans Numune Desteği

Geri Ödemesiz %70

Hizmet Alımı Desteği

Geri Ödemesiz %70

 

 

TÜBİTAK programları:

Ulusal Destek Programları

 • 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
 • 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
 • 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG) (Mentorluk Hizmeti)
 • 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
 • TEYDEB 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

 • 1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Hazırlama Faaliyetleri

 • Projenin teknik yeterlilik uygunluğunun analiz edilip belirlenmesi (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. açısından incelenmesi),
 • Proje hibe ve kredi kaynaklarının araştırılması,
 • Proje planının oluşturulması ve proje ekibinin kurulması,
 • Proje zaman ve kaynak planlaması,
 • Proje başvuru dosyasının oluşturulması,
 • Proje başvurusunun yapılması,
 • Proje sunumunun hazırlanması ve hakem görüşmelerinde katılım sağlanması,
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi.

Proje Yürütme Faaliyetleri

 • Projenin kriterlere uygun olarak izlenmesi,
 • İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması,
 • Teknik ve mali dönem raporlarının oluşturulması,
 • Mali raporların denetlenme sürecine danışmanlık ,
 • Dönem raporu sunumlarının hazırlanması ve izleyici hakem görüşmelerine katılım sağlanması,
 • Proje sonuç raporu hazırlanması.