KVKK Danışmanlık Hizmetleri
Hibe Analiz Danışmanlık

KVKK Danışmanlık Hizmetleri

KVKK DANIŞMANLIĞI

Yeni teknolojiler, günlük yaşantımızda önemli değişimlere sebep olmuştur. Bu değişimlerin yansımaları, gizlilik ve güvenlik ile ilgili yeni kurallar ve yasalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde gerek resmî kurumlar ve gerekse özel sektördeki kurumlar, her gün binlerce kişiye ait çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin de sonucu olarak, kolayca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması, temel insan haklarından biri olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de KVKK öncesinde, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kurallar, Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve diğer çevre mevzuat ile belirlenmekteydi. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu alandaki en önemli ve yaptırımları en ağır yasal düzenlemedir.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Amacı ve Kapsamı Nedir?

Bu kanunun amacı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollardan elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

KVKK Danışmanlık Hizmetimiz

Danışmanlığımız tarafından şirket uyum analizlerinin yapılması, Danışmanlığımız ile şirket içerisinde ne yapılacağına dair politikaların belirlenmesi, Veri ihlali halindeki protokollerin danışmanlığımız ile belirlenmesi, Sözleşmelerin gözden geçirilip, değişiklik gerektiren durumların analizinin yapılması, Danışmanlığımız ile açık rıza belgelerinin oluşturulması, İdari süreç ile karşılaşılması durumunda; danışmanlığımız ile beraber KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kurumu)'na verilecek bilgilerin gerek teknik gerekse hukuki açıdan doğru olmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Tüm bunların danışmanlığımız ile beraber, departmanları bağlayıcılığının oluşturulması, Tüm şirket bünyesinde Kişisel Verileri Koruma konusundaki bilincin ve hassasiyetin danışmanlığımız tarafından yerleştirilmesi.

Türkiye genelinde, başta bilişim, otomotiv, kimya, gıda sektörleri olmak üzere birçok firmaya KVKK danışmanlık hizmeti vermekteyiz.