Yurt İçi Fuar Destekleri
Hibe Analiz Danışmanlık

Yurt İçi Fuar Destekleri

Programın Amacı Nedir?

Bu programın amacı; Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.


Programın Kapsamı Nedir?

Bu program kapsamındaki desteklerden; Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler ve katılımcılar yararlandırılır.


Kimler Başvuru Yapabilir?

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.


Hangi Fuarlar Destek Kapsamındadır?

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya son düzenlenen üç fuardan en az ikisinde;
 

  • Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,
  • Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %5’in üzerinde olması,
  • Toplam katılımcı sayısının en az 300 olması,
  • Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %5’in üzerinde olması,
  • Katılımcılara tahsis edilen stand alanının en az 10.000 metrekare olması,
  • Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stand alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir.


Bu şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.


Destek Unsurları Nedir?
 

  • Yurt içi fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri desteği


1) Organizatörlerin; yurt içi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere;

a) Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru,

b) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

c) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

ç) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,

d) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri,

e) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları,

f) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı, harcamaları destek kapsamındadır.


*Organizatörlerin bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için; yurt içi fuarın yurt dışında tanıtımının yapılması esas olup; tanıtım harcamalarının ağırlıklı olarak yurt dışında yapılması zorunludur. Yalnız veya ağırlıklı olarak yurt içinde fuar esnasında gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti harcamalarına yönelik destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 525.000 Türk lirası kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 175.000 Türk Lirası kadar destekten yararlandırılır.
 

  • Yurt içi fuar katılımcılarının desteklenmesi


Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk lirasını geçemez.

Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.